БІБЛІОТЕКИ  ВНЗ  УКРАЇНИ

Ø    Бібліотека Академії муніципального управління

Ø    Бібліотека Бердянського державного педагогічного університету

Ø    Бібліотека Буковинського державного медичного університету

Ø    Бібліотека Вищого державного навчального закладу України "Українська медична стоматологічна академія"

Ø    Бібліотека Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Ø    Бібліотека Вінницького національного аграрного університету

Ø    Бібліотека Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

Ø    Бібліотека ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

Ø    Бібліотека Держ. ВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Ø    Бібліотека Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Ø    Бібліотека Державного економіко-технологічного університету транспорту

Ø    Бібліотека Донецького державного університету управління

Ø    Бібліотека Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Ø    Бібліотека Житомирського державного технологічного університету

Ø    Бібліотека Житомирського державного університету імені Івана Франка

Ø    Бібліотека Житомирського національного агроекологічного університету

Ø    Бібліотека Запорізької державної інженерної академії

Ø    Бібліотека Київського національного лінгвістичного університету

Ø    Бібліотека Київського національного університету будівництва і архітектури

Ø    Бібліотека Київського університету імені Бориса Грінченка

Ø    Бібліотека Київського університету права НАН України

Ø    Бібліотека Комунального закладу "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради

Ø    Бібліотека Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Ø    Бібліотека Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького

Ø    Бібліотека Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Ø    Бібліотека Миколаївського національного аграрного університету

Ø    Бібліотека Міжгалузевої академії управління

Ø    Бібліотека Національного транспортного університету

Ø    Бібліотека Одеського державного екологічного університету

Ø    Бібліотека Одеського національного економічного університету

Ø    Бібліотека Одеської національної академії зв'язку імені О. С. Попова

Ø    Бібліотека Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського

Ø    Бібліотека Сумського державного університету імені Богдана Хмельницького

Ø    Бібліотека Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Ø    Бібліотека Тернопільського національного економічного університету

Ø    Бібліотека Української академії друкарства

Ø    Бібліотека Харківської державної академії культури

Ø    Бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Ø    Інформаційно-бібліотечний центр Харківської державної зооветеринарної академії

Ø    НБ Білоцерківського національного аграрного університету

Ø    НБ Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова

Ø    НБ Держ. ВНЗ "Запорізький національний технічний університет"

Ø    НБ Держ. ВНЗ "Запорізький національний університет"

Ø    НБ Держ. ВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет"

Ø    НБ Держ. ВНЗ "Криворізький національний університет"

Ø    НБ Держ. ВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

Ø    НБ Держ. ВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ"

Ø    НБ Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Ø    НБ імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ø    НБ імені Михайла Максимовича Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Ø    НБ Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Ø    НБ Київського національного університету культури і мистецтв

Ø    НБ Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Ø    НБ Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Ø    НБ Львівського національного університету імені Івана Франка

Ø    НБ Маріупольського державного університету

Ø    НБ Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Ø    НБ Національного університету "Києво-Могилянська академія"

Ø    НБ Національного університету "Острозька академія"

Ø    НБ Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ø    НБ Національного університету Державної податкової служби України

Ø    НБ Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Ø    НБ Національного фармацевтичного університету України

Ø    НБ Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Ø    НБ Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

Ø    НБ Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

Ø    НБ Рівненського державного гуманітарного університету

Ø    НБ Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Ø    НБ Сумського національного аграрного університету

Ø    НБ Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Ø    НБ Таврійського державного агротехнологічного університету

Ø    НБ Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Ø    НБ Ужгородського національного університету

Ø    НБ Української інженерно-педагогічної академії

Ø    НБ Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Ø    НБ Хмельницького національного університету

Ø    НБ Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Ø    НБ Чернігівського національного технологічного університету

Ø    НТБ Вінницького національного технічного університету

Ø    НТБ Держ. ВНЗ "Національний гірничий університет"

Ø    НТБ Держ. ВНЗ "Національний лісотехнічний університет України"

Ø    НТБ Держ. ВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

Ø    НТБ Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Ø    НТБ Донбаської державної машинобудівної академії

Ø    НТБ Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Ø    НТБ імені Г. І. Денисенка Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

Ø    НТБ Київського національного університету технологій та дизайну

Ø    НТБ Національного авіаційного університету

Ø    НТБ Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського "ХАІ"

Ø    НТБ Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

Ø    НТБ Національного університету "Львівська політехніка"

Ø    НТБ Національного університету харчових технологій

Ø    НТБ Одеського національного політехнічного університету

Ø    НТБ Одеської національної академії харчових технологій

Ø    НТБ Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Ø    НТБ Приазовського державного технічного університету

Ø    НТБ Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

Ø    НТБ Українського державного університету залізничного транспорту

Ø    НТБ Черкаського державного технологічного університету

Ø    Центральна НБ Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Бібліотеки вищих навчальних закладів  Харкова

1. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

2. Харківський національний університет радіоелектроніки 

3. Українська державна академія залізничного транспорту

4. Харківський національний медичний університет 

5. Національний фармацевтичний університет

6. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

7. Харківський державний університет харчування та торгівлі

8. Українська інженерно-педагогічна академія

9. Харківська гуманітарно-педагогічна академія

10. Харківський інститут фінансів Українського державного університету та міжнародної торгівлі

11. Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 

12. Харківський національний аграрний університет імені В. Н. Докучаєва

13. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

14. Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

15. Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

16. Харківська медична академія післядипломної освіти

17. Харківський національний економічний університет

18. Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

19. Національний університет цивільного захисту України

20. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

21. Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

22. Бібліотека Харківського національного університету внутрішніх справ

23. Наукова бібліотека Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

24. Харківського інституту банківської справи УБС НБУ

25. Центр науково-гуманітарної інформації Народної української академії